Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Inwestycyjnej

Warszawa, dnia 2006-12-21
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2006r. zostało zawarte Porozumienie ze Spółką Superstacja Sp. z o.o., jej wspólnikami oraz Panem Ryszardem Krajewskim w sprawie rozwiązania Umowy Inwestycyjnej, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 79/2006 z dnia 7 listopada 2006r.
Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy weszło w życie z dniem jego zawarcia, w wyniku spełnienia przez Superstacja Sp. z o.o., jej wspólników oraz Pana Ryszarda Krajewskiego warunków polegających na zwrocie wniesionych do Superstacja Sp. z o.o. przez Capital Partners S.A. wkładów pieniężnych w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł oraz zapłacie na rzecz Capital Partners S.A. odszkodowania w wysokości 1.500.000,00 zł.
Zgodnie z Porozumieniem otrzymane przez Capital Partners S.A. odszkodowanie, może ulec zwiększeniu, jeżeli w terminie 1 roku od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia jakikolwiek podmiot prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie mediów lub podmiot kontrolowany przez lub kontrolujący taki podmiot nabędzie pakiet co najmniej 20% udziałów Superstacja Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala