Zawarcie aneksu do znaczącej umowy i ustanowienie zastawu finansowego

Warszawa, dnia 2011-04-21
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2011 roku zawarty został z PKO BP S.A. Aneks do Umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20.000.000,00 zł z dnia 22 kwietnia 2008r., o której zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 14/2008. Aneks został zawarty w celu utrzymania możliwości pozyskiwania środków na działalność inwestycyjną Capital Partners S.A. Aneks przewiduje wydłużenie okresu wykorzystywania limitu kredytowego o kolejne trzy lata, tj. do dnia 21 kwietnia 2014r. W związku z zawarciem aneksu, celem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A., przedłużony został również termin ustanowienia zastawu finansowego do dnia 21 kwietnia 2015r. na 7.750.000 akcjach CP Energia S.A. o wartości nominalnej 7.750.000,00zł, stanowiących 31,63% kapitału zakładowego CP Energia S.A., uprawniających Emitenta do 7.750.000 głosów stanowiących 31,63% wszystkich głosów. O ustanowieniu zastawu finansowego Emitent informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r., 3/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. oraz 14/2010 z dnia 1 czerwca 2010r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala