Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-07-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2003r. rozliczona została transakcja zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. w liczbie 75 szt. (słownie: siedemdziesiąt pięć) o łącznej wartości nominalnej 7.500 zł.

Średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,72 zł.

Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.

Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Jednocześnie Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 30 czerwca 2003 roku nabyte zostały wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001