Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-05-07
To jest defaultowa nazwa instytucji

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 07 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. łącznie w liczbie 22.603 szt. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzy) o łącznej wartości nominalnej 2.260.300,00 zł:

w dniu 06 maja 2003r. 15.716 szt.
w dniu 07 maja 2003r. 6.887 szt.

Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.

Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001