Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-05-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2003r. rozliczona została transakcja zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. w liczbie 4.595 szt. (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) o łącznej wartości nominalnej 459.500,00 zł. Średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,94 zł.
Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.
Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu
Paweł Bala