Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-05-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 27 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. łącznie w liczbie 4.633 szt. (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) o łącznej wartości nominalnej 463.300,00 zł:

  • w dniu 26 maja 2003r. 1.880 szt., średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 100,94 zł,
  • w dniu 27 maja 2003r. 2.753 szt., średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 100,94 zł.

Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.

Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001