Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-06-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 04 czerwca 2003r. rozliczona została transakcja zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. w liczbie 6.900 szt. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) o łącznej wartości nominalnej 690.000,00 zł.

Średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 90,50 zł.

Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.

Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu