Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii B

Warszawa, dnia 2002-06-18

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 9/2002 – zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii B

Zarząd Capital Partners S.A. informuje o zamknięciu subskrypcji i przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 NWZA z dnia 30 kwietnia 2002 roku oraz numer 1 Zarządu Capital Partners S.A. z dnia 13 maja 2002 roku:

1.termin rozpoczęcia subskrypcji – 10 czerwca 2002 r.
termin zakończenia subskrypcji – 14 czerwca 2002 r.,
2.przydział akcji nastąpił w dniu 17 czerwca 2002 r.,
3.subskrypcją objętych zostało 1 800 000 sztuk akcji serii B,
4.w ramach subskrypcji inwestorzy złożyli zapisy na 1 800 000 sztuk akcji serii B,
5.w ramach subskrypcji zarząd Spółki przydzielił inwestorom 1 800 000 akcji serii B,
6.inwestorzy nabyli papiery wartościowe po cenie emisyjnej równej 1,00 (jeden) złoty,
7.w ramach subskrypcji zapisy na akcje serii B złożyło 7 (siedmiu) inwestorów,
8.zarząd Spółki nie zawierał umów o subemisje,
9.wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów objętych ofertą i ich ceny emisyjnej, wyniosła 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych),
10.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę akcji kształtuje się poniżej jednego grosza i wyniósł 0,04 zł na każde 10 (dziesięć) akcji.

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 24.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko