Wykup Obligacji serii C

Warszawa, dnia 2005-10-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 7 października 2005r., na żądanie Obligatariusza, zostały przedterminowo wykupione Obligacje serii C Spółki w ilości 26.000 (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy).
Na dzień przekazania niniejszego raportu wszystkie Obligacje serii B i C Spółki zostały wykupione oraz Spółka nie posiada żadnych praw do akcji PGNiG S.A.

Podstawa Prawna: par. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Prezes Zarządu
Paweł Bala