Wykup Obligacji serii A w drodze świadczenia niepieniężnego

Warszawa, dnia 2006-08-25
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2006r. w wyniku wykupu Obligacji serii A w liczbie 17.720 szt. poprzez spełnienie Świadczenia Niepieniężnego polegającego na wymianie każdej Obligacji na 100 akcji spółki eCard S.A., Capital Partners S.A. przekazała prawa własności do 1.772.000 akcji spółki eCard S.A. Obligatariuszom.
Przekazane Obligatariuszom akcje spółki eCard S.A. stanowiły 7,38% w kapitale zakładowym eCard S.A., i na dzień dzisiejszy Capital Partners S.A. posiada 5.755.100 akcji spółki eCard S.A., które stanowią 23,98% kapitału zakładowego eCard S.A.
W związku z dokonaniem powyższej operacji Emitent wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z emisji Obligacji serii A, której celem było nabycie akcji eCard S.A.
Akcje eCard S.A. nabyte przez Obligatariuszy nie mogą być przez nich zbywane do dnia 30 czerwca 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala