Wykonanie prawa poboru akcji nowej emisji CP Energia S.A.

Warszawa, dnia 2006-05-25
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły od spółki CP Energia S.A. oferty na wykonanie przysługującego Capital Partners S.A. prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii C i D nowej emisji CP Energia S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego CP Energii S.A. zostało uchwalone w dniu 24 maja 2006r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia S.A. Suma, o jaką kapitał ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii C i D wynosi 10.000.000,00 PLN.
Zarząd Capital Partners S.A. oświadcza, że wykona przysługujace mu prawo poboru i złoży zapisy łącznie na 5.000.000 akcji nowej emisji o cenie emisyjnej 1,00 PLN za jedną akcję. Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 7 czerwca 2006r.
Zamiarem Zarządu Capital Partners S.A. jest utrzymanie 50% w kapitale zakładowym CP Energia S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala