Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2013 rok jest HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 41/27, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3697.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 27 czerwca 2013r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Capital Partners S.A. korzystała z usług HLB M2 Audyt przy badaniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz przy przeglądzie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku. Umowa ma zostać zawarta na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku oraz na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu