Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2010 rok

Warszawa, dnia 2010-03-09
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2010 rok jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–739) przy ul. Stępińskiej 22/30, wpisana Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 7 lutego 1995r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 63.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 9 marca 2010r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Capital Partners S.A. korzystała z usług Misters Audytor Sp. z o.o. przy badaniu sprawozdań finansowych za rok 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 oraz przy przeglądzie sprawozdań finansowych za I półrocze 2007, 2008 i 2009 roku. Umowa ma zostać zawarta na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku oraz na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala