Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Warszawa, dnia 2007-02-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–739) przy ul. Stępińskiej 22/30 wpisana Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 7 lutego 1995r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 63. Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 22 lutego 2007r., zgodnie z otrzymaną rekomendacją Komitetu Audytu. Capital Partners S.A. korzystała z usług Misters Audytor Sp. z o.o. przy badaniu sprawozdania finansowego za rok 2005. Umowa ma zostać zawarta na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2006r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2007r.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala