Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Warszawa, dnia 2006-02-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2006r. otrzymał podpisaną z Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–796) przy ul. Migdałowej 4 lok 28 Umowę o badania sprawozdań finansowych z dnia 14 lutego 2006r. Misters Audytor Spółka z o.o. jest wpisana Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 7 lutego 1995r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 63. Capital Partners S.A. nie korzystała wcześniej z usług Misters Audytor Sp. z o.o. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/I/2006 z dnia 4 stycznia 2006r., zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Umowa została zawarta na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2005r.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala