Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E

Warszawa, dnia 2006-11-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2006r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 29 listopada 2006r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 12.020.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Pierwsze notowanie powyższych praw do akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 29 listopada 2006r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “CAPITAL-PDA” i oznaczeniem “CPAA”.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala