Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii C

Warszawa, dnia 2006-04-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 5 kwietnia 2006r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 9.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Capital Partners S.A.
Pierwsze notowanie powyższych praw do akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 5 kwietnia 2006r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “CAPITAL-PDA” i oznaczeniem “CPAA”.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala