Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2007-02-14
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 24.040.000 akcji zwykłych na okaziciela Capital Partners S.A. serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLCPTLP00015”.
Dzień pierwszego notowania akcji na rynku podstawowym został wyznaczony na 15 lutego 2007r.
Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “CAPITAL” i oznaczeniem “CPA”.

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala