Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

Warszawa, dnia 2007-01-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Capital Partners S.A.
Powyższe akcje wprowadzone zostaną z dniem 8 stycznia 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania w dniu 8 stycznia 2007r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji i oznaczenia ich kodem “PLCPTLP00015”.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala