Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

Warszawa, dnia 2006-10-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLCPTLP00064”.
Powyższe akcje wprowadzone zostaną z dniem 24 października 2006r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania w dniu 24 października 2006r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. asymilacji tych akcji z akcjami Capital Partners S.A. będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem “PLCPTLP00015”.

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala