Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

Warszawa, dnia 2006-05-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 maja br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Capital Partners S.A..
Powyższe akcje wprowadzone zostaną z dniem 15 maja 2006r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania w dniu 15 maja 2006r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji i oznaczenia ich kodem “PLCPTLP00015”.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala