Uzyskanie koncesji przez CP Energia S.A.

Warszawa, dnia 2005-12-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 30 listopada 2005r. otrzymał od spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o otrzymaniu przez nią koncesji na obrót gazem ziemnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesje udzielone zostały na okres od 25 listopada 2005r. do 25 listopada 2025r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2005 z dnia 9 listopada 2005r. o zawarciu ze spółką CP Energia S.A. Umowy gwarancyjnej w związku z ubieganiem się o koncesję na obrót gazem ziemnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, informujemy że gwarancja obejmuje okres koncesji. Capital Partners S.A. posiada 50% kapitału zakładowego i głosów w CP Energia S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 – Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Prezes Zarządu
Paweł Bala