Uzupełnienie do Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 2/2006

Warszawa, dnia 2006-08-18
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II kw. 2006r. zostało przekazane niepełne zestawienia stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitentem odnośnie stanu posiadania przez Pana Konrada Korobowicza, Wiceprezesa Capital Partners S.A.
Pan Konrad Korobowicz na dzień 30 czerwca 2006r. posiadał 220.000 akcji Emitenta i w stosunku do stanu posiadania na koniec I kwartału 2006r. stan ten zwiększył się o 220.000 akcji.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżace i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala