Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2008-04-25
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 15/2008 – Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008r. celem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. wynikających z zawartej w dniu 22 kwietnia 2008r. Umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych (Raport bieżący nr 14/2008 z dnia 2008–04-22) został ustanowiony zastaw finansowy na papierach wartościowych należących do Capital Partners S.A.
Zastaw finansowy został ustanowiony do dnia 21 kwietnia 2012r., na następujących papierach wartościowych:
(i) 5.755.100 akcji eCard S.A. o wartości nominalnej 5.755.100,00zł, stanowiących 23,98% kapitału zakładowego eCard S.A., uprawniające Emitenta do 5.755.100 głosów stanowiących 23,98% wszystkich głosów;
(ii) 6.200.000 akcji CP Energia S.A. o wartości nominalnej 6.200.000,00zł, stanowiących 31,38% kapitału zakładowego CP Energia S.A., uprawniających do Emitenta do 6.200.000 głosów stanowiących 31,38% wszystkich głosów; oraz
(iii) 1.141.600 akcji Bipromet S.A. o wartości nominalnej 114.160,00zł, stanowiących 19,29% kapitału zakładowego Bipromet S.A., uprawniające Emitenta do 1.141.600 głosów stanowiących 19,29% wszystkich głosów.
Zastawiane papiery wartościowe stanowią długoterminowe inwestycje Emitenta, a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych wykazywana jest w wartości godziwej, tj. po kursie rynkowym.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem i osobami zarządzającymi podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw.
Zastawiane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość ewidencyjna, zarówno w odniesieniu do całości zastawianych papierów wartościowych jak i do poszczególnego rodzaju papierów wartościowych, ma większą wartość niż 1.000.000 EURO.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski