Umorzenie obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-06-26
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, o dokonaniu umorzenia obligacji na okaziciela, oznaczonych kodem PLCPTLP00023 z terminem wykupu 5 czerwca 2004 roku w liczbie 179 925 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć), o łącznej wartości nominalnej 17 992 500 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset).

W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2003r. zostały złożone wymagane dokumenty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Podstawa Prawna: par. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001