Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2008r.

Warszawa, dnia 2008-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 22/2008 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2008r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2008r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lok. 7, w budynku przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Radomskiego.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2007, zgodnie z którymi:
1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.835,94 tys. zł;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.361,64 tys. zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.658,04 tys. zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.421,62 tys. zł;
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany bilans, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, zgodnie z którymi:
1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.821,72 tys. zł;
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.565,77 tys. zł;
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.985,70 tys. zł;
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.996,17 tys. zł;
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2007, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok 2007 w wysokości 24.835.941,72 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i 72/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Macieja Górskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 czerwca 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Macieja Górskiego.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Kozieła

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 19 stycznia 2007r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Tomasza Kozieła.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej trwającym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 19 stycznia 2007r. oraz pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 19 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Pana Marka Leśniaka.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 19 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany par. 9 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 9 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala