Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 7 lipca 2021 r.
Spółka jednocześnie informuje, że w trakcie wznowionych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie miało miejsca odstąpienie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 7 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu