Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 28 kwietnia 2011r.

Warszawa, dnia 2011-04-28

Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść podjętych uchwał stanowi dokument w załączniku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cpital Partners SA w dniu 28 kwietnia 2011r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu

Paweł Bala