Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 26 czerwca 2014r.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2014r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść podjętych uchwał stanowi dokument w załączniku.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Capital Partners SA w dniu 26.06.2014r

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu