Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 września 2022 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 września 2022 roku.

Załącznki:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 8 września 2022 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu