Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 28 grudnia 2023 r.
Spółka jednocześnie informuje, że w trakcie wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie miało miejsca odstąpienie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 28 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu