Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2006r.

Warszawa, dnia 2006-06-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2006r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 7090/2006, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
“Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie do komisji skrutacyjnej powołuje Panią Małgorzatę Ceremugę i Pana Przemysława Szalbierza.” Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2005, zgodnie z którymi:
– suma bilansowa zamknęła się kwotą 11.458.631,15 złotych (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 15/100),
– strata netto Spółki wyniosła 29.890,77 złotych (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 77/100),
– kapitał własny spadł o kwotę 29.890,77 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 77/100),
– nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.036,16 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych 16/100),
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2005.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2005.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, zgodnie z którymi:
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 507,90 tys. zł;
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 29,63 tys. zł;
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 719,40 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61,17 tys. zł;
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners S.A. za rok 2005, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2005.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie pokrycia stary za rok 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 29.890,77 złotych (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 77/100) zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.578.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.578.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Kozieła
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Tomasza Kozieła.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego “Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Suflidę
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Michała Suflidę.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję:
Pana Jacka Jaszczołta
Pana Tomasza Kozieła
Pana Zbigniewa Kulińskiego
Pana ZbigniewaHaydera
Pana Marka Leśniaka
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 2.798.151 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 2.798.151 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala