treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 19 czerwca 2007r.

Warszawa, dnia 2007-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 34/2007 – treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 19 czerwca 2007r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lok. 7, w budynku przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Konrada Korobowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia.” Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego oddano 3.685.229 głosów biorących udział w głosowaniu przy 340.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

“Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.228 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.228 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.016.729 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw i głosów nieważnych oraz przy 8.500 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Panią Teresę Wiernicką i Pana Piotra Markiewicza.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2006, zgodnie z którymi:
1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 607,70 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedem tys. 70/1000);
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 430,23 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści tys. 23/1000);
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 355,66 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tys. 66/1000 );
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 097,59 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 59/1000);
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2006.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2006.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany bilans, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, zgodnie z którymi:
1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.379,80 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tys. 80/1000);
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.702,73 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset dwa tys. 73/1000);
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.288,93 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tys. 93/1000);
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.189,97 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tys. 97/1000 );
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners S.A. za rok 2006, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2006.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku w przedmiocie podziału zysku za rok 2006

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok 2006 w wysokości 16.607.703,34 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedem tysięcy siedemset trzy złote i 34/100) na pokrycie straty netto z poprzednich okresów w wysokości 366.129,89 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i 89/100). Pozostała część zysku za rok 2006 w wysokości 16.241.573,45 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 45/100) zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 3.685.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.685.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Kozieła

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Tomasza Kozieła.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.975.228 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw i głosów nieważnych oraz przy 50.001 głosie wstrzymującym się

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.” Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.025.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Suflidę

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 6 stycznia 2006r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Michała Suflidę.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.035.279 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.879.723 głosów za uchwałą, przy braku głosów nieważnych oraz przy 100.000 głosach przeciw i 55.556 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 lutego 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.035.279 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.025.278 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw i głosów nieważnych oraz przy 10.001 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany par. 9 lit. h), i), j) i n) Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners:
§ 9 lit. h), i) j) i n) Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:
(1) zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych i transakcji terminowych;
(2) pożyczek i kredytów;
(3) na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
(4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
(5) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki – o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.” otrzymuje nowe brzmienie:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.
j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia lub zbycia wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.035.279 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.035.279 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu, pracowników i istotnych osób współpracujących

§ 1. [Przedmiot Uchwały]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Capital Partners z siedzibą w Warszawie niniejszym wprowadza w Spółce Program Motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały “Programem”).
§ 2. [Cel Programu]
Celem Programu jest motywowanie członków Zarządu Spółki, jej pracowników oraz innych istotnych osób stale współpracujących do pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogą efektywnie wykorzystać w celu zwiększenia swej wartości.

§ 3. [Osoby Uprawnione]
1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały “Uprawnionymi”):
1) członkom Zarządu Spółki,
2) pracownikom oraz innym istotnym osobom stale współpracującym ze Spółką, które mają wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i jej dalszy rozwój oraz pozyskiwanie i realizację projektów inwestycyjnych.
2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w trakcie trwania Programu po ziszczeniu się warunków do uruchomienia poszczególnych transz Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną w terminie 30 dni na wniosek Zarządu Spółki.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2 będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, którą może objąć każda z tych osób.

§ 4. [Podstawowe zasady Programu]
1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:
1) pula akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały 4,99 % ogólnej liczby akcji Spółki,
2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii F oraz emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy,
3) cena, po jakiej akcje będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty,
4) Program jest utworzony na okres do osiągnięcia przez Spółkę parametrów określonych w § 5 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2009 roku.

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym]
1. Łącznie Uprawnieni mogą objąć 1.200.000 akcji Serii F, w trzech transzach:
– Transza I – 400.000 akcji serii F – gdy wartość kapitałów własnych Emitenta, skorygowana o wpływy z ewentualnych emisji akcji oraz skorygowana o ewentualne wypłacone dywidendy, podana do publicznej wiadomości raportem półrocznym lub raportem rocznym osiągnie wartość 85 mln. zł.;
– Transza II – 400.000 akcji serii F – gdy wartość kapitałów własnych Emitenta, skorygowana o wpływy z ewentualnych emisji akcji oraz skorygowana o ewentualne wypłacone dywidendy, podana do publicznej wiadomości raportem półrocznym lub raportem rocznym osiągnie wartość 150 mln. zł.;
– Transza III – 400.000 akcji serii F – gdy wartość kapitałów własnych Emitenta, skorygowana o wpływy z ewentualnych emisji akcji oraz skorygowana o ewentualne wypłacone dywidendy, podana do publicznej wiadomości raportem półrocznym lub raportem rocznym osiągnie wartość 250 mln. zł.
2. Liczba akcji Serii F, którą w poszczególnych transzach Programu, będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1, zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji Serii F]
1. Prawo do objęcia akcji Serii F zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Serii A.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A będą oferowane Uprawnionym, o których mowa w § 3 ust. 1 w wykonaniu uchwał Rady Nadzorczej.
3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku łączącego Uprawnionego ze Spółką, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów subskrypcyjnych Serii A, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A w przyszłości.

§ 7. [Regulamin Programu]
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, w szczególności obejmującego kryteria wobec osób Uprawnionych, jakimi będzie się kierowała Rada Nadzorcza podejmując uchwały, o których mowa w § 3 ust. 2.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.035.279 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.985.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów nieważnych oraz przy 50 głosach przeciw i 50.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich nabycia oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1. [Emisja Warrantów subskrypcyjnych Serii A]
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych Serii A.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A są papierami wartościowymi na okaziciela uprawniającymi do objęcia akcji Serii F.
3. Warranty subskrypcyjne Serii A są emitowane w trzech seriach:
1) seria AI,
2) seria AII,
3) seria AIII.
4. Objęcie akcji Serii F przez posiadacza Warrantów subskrypcyjnych Serii A następuje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 2. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A]
Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu, pracowników i istotnych osób współpracujących Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A są:
1. członkowie Zarządu Spółki,
2. pracownicy oraz inne istotne osoby stale współpracujące ze Spółką, które mają wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i jej dalszy rozwój oraz pozyskiwanie i realizację projektów inwestycyjnych.

§ 3. [Warunki objęcia Warrantów subskrypcyjnych emisji A]
Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną objęte przez osoby wymienione w § 2 nieodpłatnie.

§ 4. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant subskrypcyjny Serii A]
Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji Serii F.

§ 5. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A]
Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 2009 r.

§ 6. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]
1. Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A przechowywane będą Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe.

§ 7. [Zbycie Warrantów subskrypcyjnych Serii A]
1. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A podlegają dziedziczeniu.

§ 9. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448, art. 449 i 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda.

§ 10. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Serii A.

§ 11. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii F są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A.

§ 12. [Cena emisyjna Akcji Serii F]
1. Wszystkie akcje Serii F objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna akcji Serii F wynosi 1,00 zł (słownie: jeden) złoty za jedną Akcję.

§ 13. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]
W przypadku jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. W przypadku jeżeli Akcje serii F zostaną wydane w dniu dywidendy lub po nim – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. W przypadku akcji zdematerializowanych poprzez wydanie akcji rozumie się ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych.

§ 14. [Wyłączenie prawa poboru]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz akcji Serii F w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podzielając opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej Uchwały.

§ 15. [Dematerializacja akcji Serii F oraz dopuszczenie ich do obrotu na GPW]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji Serii F oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 16. [Postanowienia końcowe]
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz akcji Serii F.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 roku, poz. 1538) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 17. [Termin wejścia w życie]
Niniejsza Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Spółki o wyłączeniu praw poboru Warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz Akcji Serii F
Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz akcji Serii F: “Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru ma na celu umożliwienie objęcia akcji Serii F osobom mającym kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. W interesie Spółki leży posiadanie wykwalifikowanej i silnie zmotywowanej kadry. Spółka prowadzi działalność, której efekty w największym stopniu uzależnione są od intelektualnych zdolności zespołu. Umożliwienie objęcia akcji Spółki osobom mającym istotny wpływ na jej działalność pozwoli w większym stopniu zmotywować te osoby do ciągłego powiększania wartości Spółki, co leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Dodatkowo program motywacyjny w oparciu o emisję akcji nie powoduje konieczności wydatkowania środków pieniężnych Spółki, które mogą służyć działalności inwestycyjnej.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.035.279 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.985.279 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw i głosów nieważnych oraz przy 50.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany par. 7 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 Statutu dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
“1a. Określa się wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.200.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 4.026.779 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.976.779 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw i głosów nieważnych oraz przy 50.000 głosach wstrzymujących się.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala