Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2004-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2004r. w obecności asesora notarialnego Kingi Nałęcz zastępcy Magdaleny Korobowicz notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Solariego 1, w biurze Spółki Capital Partners S.A. przy ulicy Pankiewicza 1 lok. 4 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 6657/2004

Porządek obrad na ZWZA Capital Partners S.A. w dniu 29 czerwca 2004 oraz treść podjętych Uchwał:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2003.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2003.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w § 7 Statutu.
17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 17 w § 7 Statutu, w celu przyznania Zarządowi Spółki prawa do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

“Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

“Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Macieja Dziobę.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki CAPITAL PARTNERS SA zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2003, zgodnie z którymi suma bilansowa zamknęła się kwotą 818.316,81 złotych (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), zysk netto Spółki wyniósł 960.522,41 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści jeden groszy), zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.269.710,38 złotych (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych i trzydzieści osiem groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Skonto-Ficadex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki CAPITAL PARTNERS SA za rok obrotowy 2003.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2003

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosków Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2003.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok 2003

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok 2003 w wysokości 960.522,41 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2002r.
Niepokrytą z zysku za rok obrotowy 2003 część straty za rok obrotowy 2002 tj. 1.508.094,46zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Pawła Bala

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 kwietnia 2003 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Pawła Bala.”
_Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 100.000 (sto tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Adama Chełchowskiego

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Adama Chełchowskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Waldemara Gębusia

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Waldemara Gębusia.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Leszczyńskiego

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Grzegorza Leszczyńskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Arkadiusza Śnieżko

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Arkadiusza Śnieżko.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jana Rynkiewicza

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Jana Rynkiewicza.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jacka Jaszczołta

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Jacka Jaszczołta.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Kulińskiego

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Zbigniewa Kulińskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, pana Pawła Bala

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 2 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Prezesa Zarządu Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Pawła Bala.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 100.000 (sto tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, pana Artura Rykowskiego

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 17 marca 2003 roku przez Członka Zarządu Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Artura Rykowskiego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta, a z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.000.000 (jeden milion) głosów przeciw uchwale, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów za uchwałą, i głosów nieważnych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, pana Konrada Korobowicza

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Członka Zarządu Spółki CAPITAL PARTNERS S.A., pana Konrada Korobowicza.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

“W związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385. § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem dzisiejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. następujące osoby:

1. Pana Michała Suflidę,
2. Pana Zbigniewa Haydera,
3. Pana Tomasza Kozieła.

Ustala się wynagrodzenie należne wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na 500,00 złotych za każde posiedzenie.”
_Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku*
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w § 7 Statutu

“Zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w następującym brzmieniu: 14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
16. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmianie Statutu Spółki
poprzez dodanie ust. 17 w § 7 Statutu

“Zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 17 w następującym brzmieniu:
17. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w głosowaniu oddano 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001