Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 26 stycznia 2006r.

Warszawa, dnia 2006-01-26
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2006r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie odbyło się Nadzywczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 1004/2006
NWZA podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Małgorzatę Ceremugę.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii C.

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. (Emisja Akcji serii C)
1. Kapitał zakładowy Spółki Capital Partners S.A. zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i nie większą niż 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 2.300.000 (słownie: dwóch milionów trzystu tysięcy) i nie więcej niż 9.200.000 (słownie: dziewięciu milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; oraz
b) innych warunków przeprowadzenia oferty.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2005, rozpoczynający się od 1 stycznia 2005 r. i kończący się 31 grudnia 2005 r.
5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

§ 2. (Prawo poboru)
1. Ustala się, iż Akcje serii C zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każdą akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii C.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 27 lutego 2006 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A. postanawia wprowadzić akcje serii C, prawa do akcji serii C oraz prawa poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji serii C i praw poboru akcji serii C oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 500000,
b. 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1800000,”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 4.600.000 do 11.500.000 (słownie: od cztery miliony sześćset tysięcy do jedenaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. od 2.300.000 do 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 926.229 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 926.229 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala