Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21 grudnia 2005r.

Warszawa, dnia 2005-12-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2005r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Pankiewicza 1 lok. 4 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 11745/2005
NWZA podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2005 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

“Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2005 roku
w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

“Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Panią Małgorzatę Ceremugę.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

“Na podstawie przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz