Treść uchwał podjętych na NWZA Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2002-06-11

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 6/2002 – treść uchwał podjętych na NWZA Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2002 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Czesławy Kołcun w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 9 odbyło się – zaprotokołowane za Repertorium A-6990/2002 przez tegoż notariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 §1 kodeksu spółek handlowych bez formalnego zwołania.

W wyniku podjęcia uchwały nr 4 dotyczącej rozszerzenia i zmiany składu Rady Nadzorczej, przedstawiciele obligatariuszy objęli cztery miejsca w pięcioosobowej radzie nadzorczej.

Porządek obrad na NWZA Capital Partners S.A. w dniu 10.06.2002 roku oraz treść podjętych uchwał:

Otwarcie obrad

1.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Capital Partners S.A.
6.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania oraz ustalenia składu ilościowego członków Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zwykłych czynności zarządu.
9.Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2002 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 5.
Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko