Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 6 października 2006r

Warszawa, dnia 2006-10-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 października 2006r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Lindleya nr 14A lok. 7 w Warszawie, w budynku przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 11512/2006.
NWZ podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się: Beatę Cymer-Zabielską oraz Bogdana Wziętka.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

1. Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji serii D oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii E

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. (Emisja Akcji serii E)
1. Kapitał zakładowy Spółki Capital Partners S.A. zostaje podwyższony o kwotę 12.020.000 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze emisji 12.020.000 (słownie: dwunastu milionów dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; oraz
b) innych warunków przeprowadzenia oferty.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.
5. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
§ 2. (Prawo poboru)
1. Ustala się, iż Akcje serii E zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każdą akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 27 października 2006 roku.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

1. Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. postanawia wprowadzić akcje serii E, prawa do akcji serii E oraz prawa poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii E, prawa do akcji serii E oraz prawa poboru akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.020.000 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.040.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 14 i 15 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 14 i 15 Statutu w brzmieniu:
“14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 18.030.000,- zł (osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 2 lit. h), i) i j) Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 15 ust. 2 lit. h), i) i j) w brzmieniu:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.
j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia lub zbycia wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 15 ust. 2 lit. n) w brzmieniu:
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:
(1) zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych i transakcji terminowych;
(2) pożyczek i kredytów;
(3) na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
(4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
(5) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki – o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.”

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala