Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 14 lutego 2006r.

Warszawa, dnia 2006-02-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2006r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Pankiewicza 1 lok. 4 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 1605/2006
NWZ podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

“Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

“Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Panią Małgorzatę Ceremugę.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia z dniem dzisiejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. Pana Marka Leśniaka.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CAPITAL PARTNERS S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b o następującym brzmieniu:
“4a. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. 4b. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.””

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 500.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala