Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2002-10-07

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 25/2002 – treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 4 października 2002r. w obecności asesora notarialnego Kingi Nałęcz zastępcy Magdaleny Korobowicz notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Solariego 1, w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 50 odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A 2614 / 2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez formalnego zwołania.

Porządek obrad na NAZW Capital Partners S.A. w dniu 4 października 2002 oraz treść podjętych Uchwał:

1.Otwarcie obrad
2.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie spółki Capital Partners.
7.Zapoznanie się z opinią zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners, wyłączenia prawa poboru i dokonania zmiany w statucie spółki.
9.Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 października 2002 roku
w sprawie zmian statutu spółki

Paragraf 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1.Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2.Do momentu, gdy suma zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w ujęciu nominalnym przekracza wartość sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki według stanu na dzień ostatniego podanego do publicznej wiadomości kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 3 (trzech) przedstawicieli Obligatariuszy.
3.W przypadku, gdy suma zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w ujęciu nominalnym wynosi od 50 do 100% wartości sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki według stanu na dzień ostatniego podanego do publicznej wiadomości kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 2 (dwóch) przedstawicieli Obligatariuszy.
4.Przedstawiciele akcjonariuszy są wybierani w skład Rady Nadzorczej zgodnie z uregulowaniami niniejszego Statutu.
5.Przedstawiciele Obligatariuszy są powoływani w skład Rady Nadzorczej w sposób następujący:

1.Kandydatów na członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Obligatariuszy należy zgłaszać Zarządowi na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem WZ, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
2.Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie Obligatariusze, którzy udokumentowali fakt posiadania co najmniej 10% udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym;
3.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur nie przekracza liczby miejsc w Radzie Nadzorczej dostępnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, zgłoszeni przez Obligatariuszy kandydaci wchodzą w skład Rady Nadzorczej;
4.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur przekracza liczbę miejsc w

Radzie Nadzorczej dostępnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1.Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania najwyższego udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym.
2.Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania drugiego co do wielkości udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez Spółkę obligacji w ujęciu nominalnym.
3.Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania trzeciego co do wielkości udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym, o ile zachodzi warunek wskazany w pkt. 2.
5.W przypadku braku możliwości ustalenia w sposób, o którym mowa w pkt.d członków Rady Nadzorczej wskazanych przez obligatariuszy, Walne Zgromadzenie ma prawo dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej spośród wszystkich wskazanych przez Obligatariuszy osób.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedziba w Warszawie
z dnia 4 października 2002 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. niniejszym postanawia:

§1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty 6.000.000,00 (słownie sześć milionów złotych) to jest o kwotę 3.700.000,00 (słownie trzy miliony siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji 3.700.000 (słownie trzy miliony siedemset tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.

§2. W interesie spółki, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd wyłącza się prawo poboru akcji emisji C w całości.

§3. Akcje nowej emisji zostaną w całości skierowane do Obligatariuszy Spółki, Zarządu Spółki oraz dotychczasowych akcjonariuszy.

§4. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii C na 1 (jeden) złoty za jedną akcję.

§5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§6. Z akcjami niniejszej emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§7. Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczętego od dnia zarejestrowania Spółki.

§8. Niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej subskrypcji otwartej.

§9. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również do dokonywania wszelkich czynności, nieuregulowanych niniejszą uchwałą, zmierzających do wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu

§10 Zobowiązuje się także Zarząd do podjęcia działań niezbędnych do wywiązania się przez Spółkę ze zobowiązań spółki określonych w § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji przyznającej Obligatariuszom prawo do świadczenia niepieniężnego w postaci umożliwienia przez Spółkę objęcia przez Obligatariuszy co najmniej 80% akcji tej emisji przed innymi inwestorami w tym przede wszystkim do uwzględnienia tego prawa w ogłaszanych zasadach przydziału akcji, a następnie dokonanie ich przydziału według tych zasad.

§11. Zobowiązuje się Zarząd do umożliwienia nabycia pozostałej części emisji akcji oraz akcji, na które nie dokonają zapisu Obligatariusze członkom Zarządu Spółki.

§12. Zarząd umożliwi dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nabycie akcji tej emisji, na które nie dokonają zapisu ani Obligatariusze, ani wskazani powyżej członkowie Zarządu Spółki.

§13. Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że § 7 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: “Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000,00 (słownie sześć milionów) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

1.500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 500000,
2.1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1800000,
3.3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3700000.
§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż zmiana

Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 11 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania emisji akcji serii C.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko