Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 2004-06-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2004r.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners SA zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2003, zgodnie z którymi suma bilansowa zamknęła się kwotą 818.316,81 złotych (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), zysk netto Spółki wyniósł 960.522,41 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści jeden groszy), zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.269.710,38 złotych (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych i trzydzieści osiem groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Skonto-Ficadex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners SA za rok obrotowy 2003.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosków Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2003.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok 2003 w wysokości 960.552,41 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2002r. Niepokrytą z zysku za rok obrotowy 2003 część straty za rok obrotowy 2002 tj. 1.508.094,46zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 2 kwietnia 2003 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Pawła Bala.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Adama Chełchowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Adama Chełchowskiego.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Waldemara Gębusia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Waldemara Gębusia.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Leszczyńskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Grzegorza Leszczyńskiego.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Arkadiusza Śnieżko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 14 maja 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Arkadiusza Śnieżko.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jana Rynkiewicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Jana Rynkiewicza.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jacka Jaszczołta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Jacka Jaszczołta.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Kulińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 2 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Pawła Bala.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, pana Artura Rykowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 17 marca 2003 roku przez Członka Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Artura Rykowskiego.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, pana Konrada Korobowicza

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, pana Konrada Korobowicza

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Odwołuje się z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A. następujące osoby: …

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385. § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

Z dniem dzisiejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A. następujące osoby: …

Ustala się wynagrodzenie należne wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na 500,00 złotych za każde posiedzenie.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w § 7 Statutu

Zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w następującym brzmieniu:
14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
16. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmianie Statutu Spółki
poprzez dodanie ust. 17 w § 7 Statutu

Zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 17 w następującym brzmieniu:
17. Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Uchwała nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001