Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 2003-06-18
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2003r.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Capital Partners SA zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2002, zgodnie z którymi suma bilansowa zamknęła się kwotą 18.932.966,13 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), strata netto Spółki wyniosła 2.468.616,87 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.978.537,25 złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta BDO Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners SA za rok obrotowy 2002.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 29 kwietnia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

*Uchwała nr….. *
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosków Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2002.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie sposobu pokrycia strat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2002 w wysokości 2.468.616,87 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 kwietnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Pawła Bala.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Krzysztofa Pietkuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 kwietnia 2002 roku do dnia 10 czerwca 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Krzysztofa Pietkun.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Jerzego Fimowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 kwietnia 2002 roku do dnia 20 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Jerzego Fimowicza.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Adama Chełchowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 10 czerwca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Adama Chełchowskiego.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Roy Huppert

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 10 czerwca 2002 roku do dnia 20 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Krzysztofa Pietkun.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Waldemara Gębusia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 10 czerwca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Waldemara Gębusia.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Leszczyńskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 20 grudnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Grzegorza Leszczyńskiego.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Arkadiusza Śnieżko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 20 grudnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., pana Arkadiusza Śnieżko.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, pana Arkadiusza Śnieżko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2002 roku do dnia 20 grudnia 2002 roku przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Arkadiusza Śnieżko.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, pana Krzysztofa Pietkuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 10 czerwca 2002 roku do dnia 29 sierpnia 2002 roku przez Członka Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Krzysztofa Pietkuna.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, pana Krzysztofa Durczaka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 03 czerwca 2002 roku do dnia 29 sierpnia 2002 roku przez Członka Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Krzysztofa Durczaka.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, pana Artura Rykowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 sierpnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Artura Rykowskiego.

Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, pana Konrada Korobowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 sierpnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku przez Członka Zarządu Spółki Capital Partners S.A., pana Konrada Korobowicza.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001