Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 2003-04-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2003r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedziba w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedziba w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. niniejszym postanawia:

§1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty od 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) do 5.000.000 (słownie: pięć milionów złotych) to jest o kwotę od 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji od 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) do 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.

§2. W interesie spółki, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd wyłącza się prawo poboru akcji emisji C w całości. §3. Akcje nowej emisji zostaną w całości skierowane do Obligatariuszy Spółki, Zarządu Spółki oraz dotychczasowych akcjonariuszy. §4. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii C na 1 (jeden) złoty za jedną akcję. §5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. §6. Z akcjami niniejszej emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§7. Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczętego od dnia zarejestrowania Spółki. §8. Niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej subskrypcji otwartej. §9.Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również do dokonywania wszelkich czynności, nieuregulowanych niniejszą uchwałą, zmierzających do wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu. §10. Zobowiązuje się także Zarząd do podjęcia działań niezbędnych do wywiązania się przez Spółkę ze zobowiązań spółki określonych w § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji przyznającej Obligatariuszom prawo do świadczenia niepieniężnego w postaci umożliwienia przez Spółkę objęcia przez Obligatariuszy co najmniej 80% akcji tej emisji przed innymi inwestorami w tym przede wszystkim do uwzględnienia tego prawa w ogłaszanych zasadach przydziału akcji, a następnie dokonanie ich przydziału według tych zasad.

§11. Zobowiązuje się Zarząd do umożliwienia nabycia pozostałej części emisji akcji oraz akcji, na które nie dokonają zapisu Obligatariusze członkom Zarządu Spółki.

§12. Zarząd umożliwi dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nabycie akcji tej emisji, na które nie dokonają zapisu ani Obligatariusze, ani wskazani powyżej członkowie Zarządu Spółki. §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Paragraf 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

”§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Do momentu, gdy suma zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w ujęciu nominalnym przekracza wartość sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki według stanu na dzień ostatniego podanego do publicznej wiadomości kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 4 (czterech) przedstawicieli Obligatariuszy.

3. W przypadku, gdy suma zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w ujęciu nominalnym wynosi od 50 do 100% wartości sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki według stanu na dzień ostatniego podanego do publicznej wiadomości kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 3 (trzech) przedstawicieli Obligatariuszy.

4. Przedstawiciele akcjonariuszy są wybierani w skład Rady Nadzorczej zgodnie z uregulowaniami niniejszego Statutu.

5. Przedstawiciele Obligatariuszy są powoływani w skład Rady Nadzorczej w sposób następujący:

a) Kandydatów na członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Obligatariuszy należy zgłaszać Zarządowi na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem WZ, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

b) Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie Obligatariusze, którzy udokumentowali fakt posiadania co najmniej 10% udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym;

c) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur nie przekracza liczby miejsc w Radzie Nadzorczej dostępnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, zgłoszeni przez Obligatariuszy kandydaci wchodzą w skład Rady Nadzorczej;

d) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej dostępnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

i) Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania najwyższego udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym.

ii) Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania drugiego co do wielkości udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez Spółkę obligacji w ujęciu nominalnym.

iii) Jeden kandydat zgłoszony łącznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt posiadania trzeciego co do wielkości udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółkę obligacji w ujęciu nominalnym, o ile zachodzi warunek wskazany w pkt.2.

e) W przypadku braku możliwości ustalenia w sposób, o którym mowa w pkt.d członków Rady Nadzorczej wskazanych przez obligatariuszy, Walne Zgromadzenie ma prawo dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej spośród wszystkich wskazanych przez Obligatariuszy osób.

6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

7. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

13. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 8 i 9 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

14. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 10 i 11 powyżej.”

Paragraf 18 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

”§ 18. 1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust.2 lit. i) oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, wymagana będzie większość 2/3 (dwu trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik.

4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.”

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Capital Partners S.A z siedziba w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1. Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki Panów: _______

§2. Powołuje się w skład rady nadzorczej następujące osoby: __________________

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001