Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2013r. – 15 maja 2013r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2013r. – 14 listopada 2013r.

II. Raporty półroczne:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2013r. – 30 sierpnia 2013r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2012 – 21 marca 2013r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2012 – 21 marca 2013r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych skróconych sprawozdań finansowych.
Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2013r. oraz IV kwartał 2012r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu