Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Warszawa, dnia 2010-01-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2010r. – 14 maja 2010r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2010r. – 10 listopada 2010r.

II. Raporty półroczne:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2010r. – 31 sierpnia 2010r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny® za rok 2009 – 19 marca 2010r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2009 – 19 marca 2010r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych skróconych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2010r. oraz IV kwartał 2009r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala