Termin i porządek obrad ZWZ Spółki

Warszawa, dnia 2009-04-21
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 6/2009 – Termin i porządek obrad ZWZ Spółki

Zarząd Capital Partners S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2009r. godz. 12:00 w Warszawie w Centrum Zielna (Budynek C, Sala EUROPA, VIp.) przy ul. Zielnej 37 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, sprawozdania finansowego za rok 2008 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 4 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 7 ust. 15 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Zmiana par. 4 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z;
2) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15.Z;
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD 74.14.A;
4) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wy-mienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie ta¬kiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.”
Proponowane brzmienie:
„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
2) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
3) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
4) działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wy-mienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie ta¬kiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.”

Zmiana par. 7 ust. 15
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ”
Proponowane brzmienie:
„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 30 kwietnia 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 30 kwietnia 2012 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Zmiana par. 14 ust. 1 i 2
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorstwami lub z ich pracownikami. „
Proponowane brzmienie:
„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. skreślony.”

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, w godzinach od 9:00 do 16:00, na 4 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 14 do 19 maja 2009r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Podstaw prawna: par. 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala