Termin i porządek obrad ZWZ Spółki

Warszawa, dnia 2008-05-13
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 16/2008 – Termin i porządek obrad ZWZ Spółki

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2008r. godz. 13:00 w Warszawie w Centrum Zielna (Budynek C, Sala EUROPA, VIp.) przy ul. Zielna 37 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego za rok 2007 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2007 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2007.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 9 pkt. 1 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie par. 9 pkt. 1 Statutu Spółki:
„§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”
Proponowane brzmienie par. 9 pkt. 1 Statutu Spółki:
„§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2008r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 4 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 13 do 18 czerwca 2008r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza.
Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala