Tekst jednolity Statutu spółki

Warszawa, dnia 2007-10-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 43/2007 – tekst jednolity Statutu spółki

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie tekst jednolity Statutu Spółki sporządzony na dzień 3 października 2007r. w związku z dodaniem par. 7 ust.1a dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2007 roku.
Tekst jednolity został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki działającą z upoważnienia wynikającego z w/w uchwały. Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 34/2007 z dnia 2007–06-19.

Załącznik: Tekst jednolity Statutu Capital Partners SA

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 2b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala