Stanowisko Zarządu odnośnie zastrzeżenia do opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2005r.

Warszawa, dnia 2006-06-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W związku z zastrzeżeniem niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2005r. dotyczącego wykazania przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym zobowiązania z tytułu obligacji w wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, a nie w wysokości skorygowanej ceny nabycia, co oznaczałoby konieczność naliczenia odsetek na dzień bilansowy wg efektywnej stopy procentowej i według szacunków niezależnego biegłego rewidenta spowodowałoby wzrost zobowiązań i spadek wyniku finansowego o kwotę 150 tys. PLN, Zarząd Spółki Capital Partners S.A niniejszym przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie:

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii A środki pozyskane z emisji tych papierów wartościowych w wysokości 3 mln PLN zostały wykorzystane do nabycia akcji eCARD S.A.
Warunki Emisji stanowią, że odsetki od tych obligacji w wysokości 15% p.a. należą się Obligatariuszom jedynie w przypadku wykupu obligacji w Podstawowym Terminie Wykupu, który przypada na dzień 31 sierpnia 2006 roku.

Warunki Emisji przewidują dwie możliwości przedterminowego wykupu Obligacji Serii A:
1. Na żądanie Emitenta poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości zapewniającej stopę zwrotu z Obligacji w wysokości 100% p.a., jednak nie niższą niż 112,50 PLN za każdą Obligację;
2. Każdy Obligatariusz będzie posiadać prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji poprzez spełnienie Świadczenia Niepieniężnego. Świadczenie Niepieniężne polega na prawie do wymiany każdej Obligacji na 100 akcji serii A eCARD S.A. Żądanie może zostać skierowane do Emitenta nie wcześniej niż 15 sierpnia 2006 roku lub 5 dni po dniu pierwszego notowania akcji eCARD S.A. na rynku regulowanym, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

W ramach realizacji przyjętej strategii w stosunku do inwestycji w eCARD S.A. trwają prace związane z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji eCARD S.A. w czerwcu b.r. Oferta publiczna obejmować będzie nową emisję akcji oraz sprzedaż części akcji posiadanych przez obecnych akcjonariuszy. Pozyskane w ten sposób środki finansowe mogą posłużyć do przedterminowego wykupu Obligacji Serii A i w tym przypadku odsetki nie będą naliczane. W przypadku gdyby Capital Partners S.A. nie wykupiła przed terminem Obligacji, należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że Obligatariusze skorzystają z prawa do wymiany obligacji na akcje eCARD S.A. W takim przypadku odsetki również nie zostaną naliczone.

W związku z szacunkami Zarządu Capital Partners S.A. odnośnie prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych wariantów uznaliśmy, że realizacja wykupu obligacji w Podstawowym Terminie Wykupu jest mało prawdopodobna. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie zarówno sposobu jak i terminu wykupu obligacji, i tym samym w opinii Zarządu naliczenie odsetek, zgodnie z sugestią niezależnego biegłego rewidenta zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej spółki.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz