Stanowisko Zarządu odnośnie zastrzeżenia do opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005r.

Warszawa, dnia 2006-06-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W związku z zastrzeżeniem niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005r. dotyczącego wykazania przez Spółkę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zobowiązania z tytułu obligacji w wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, a nie w wysokości skorygowanej ceny nabycia, co oznaczałoby konieczność naliczenia odsetek na dzień bilansowy wg efektywnej stopy procentowej i według szacunków niezależnego biegłego rewidenta spowodowałoby wzrost zobowiązań i spadek wyniku finansowego o kwotę 150 tys. PLN, Zarząd Spółki Capital Partners S.A podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie przedstawione w Raporcie bieżącym nr 37/2006 z dnia 1 czerwca br.

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz